Queixes, suggeriments i agraïments

La Direcció General de l'Institut Valencià de Finances, creu fermament en la millora contínua de la nostra Entitat. És per això, que invita totes aquelles parts implicades en les nostres activitats a fer-nos partícips de totes aquelles queixes, suggeriments i agraïments, que permeten la seua anàlisi per a la presa d'accions encaminades a l'excel·lència.

Tindran la consideració de queixes els escrits i les comunicacions en què les ciutadanes i ciutadans realitzen únicament manifestacions de disconformitat amb la prestació dels serveis, especialment sobre tardances, desatencions, o qualsevol altre tipus anàleg de deficient actuació que observen en el funcionament de les activitats de l'IVF, que constituïsca falta de qualitat en el servei prestat.

Es consideraran suggeriments, les propostes formulades per les ciutadanes i ciutadans per a millorar la qualitat dels serveis de l'IVF i, en especial, aquelles que puguen contribuir a simplificar, reduir o eliminar tràmits o molèsties en les seues relacions amb l'IVF, o a contribuir a un major grau de satisfacció per part dels usuaris dels serveis esmentats.

Finalment, els agraïments són les manifestacions per les quals les ciutadanes i ciutadans expressen la seua felicitació o reconeixement pel bon funcionament dels nostres servicis.

L'IVF es compromet a contestar totes aquelles queixes, suggeriments i agraïments rebuts.

Procediment

Les ciutadanes i els ciutadans podran presentar les seues queixes, suggeriments o agraïment de manera presencial, per correu, telefònicament (961971700) o per aquells nous canals que proporcionen les tecnologies a la ciutadania com els oferits a través de la seu electrònica de la Generalitat. Quan es presente per escrit, de forma presencial o per correu postal, es podrà utilitzar el formulari de queixes, que està disponible en la seu electrònica.

Les queixes i els suggeriments s'acompanyaran de tota aquella documentació que es considere oportuna en relació amb el seu contingut.

En tot cas, s'haurà d'indicar:
  1. Nom i cognoms.
  2. Domicili, als efectes de notificació i, si és el cas, telèfon de contacte o correu electrònic.
  3. Fets i raons, en què es concrete amb claredat la queixa o exposició del suggeriment o motiu d'agraïment.
  4. Lloc i data.
  5. Signatura.
  6. Òrgan, centre o unitat administrativa a què es dirigeix. (Organisme: Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic / Unitat administrativa: IVF)