Queixes, suggeriments i agraïments

- Les ciutadanes i els ciutadans podran presentar les seues queixes, suggeriments o agraïments de manera presencial o a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/web/sede-electronica/inicio/procedimientos?id_proc=1236), utilitzant per a això el formulari disponible en aquesta seu, on a més podrà obtindre informació detallada del procediment a seguir. S'atén així el que es disposa en el DECRET 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental ( https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=002575/2016&l=1).
 
- Tindran la consideració de queixes els escrits i comunicacions en els quals els ciutadans realitzen únicament manifestacions de disconformitat amb la prestació dels serveis, especialment sobre tardances, desatencions, o qualsevol altre tipus anàleg de deficient actuació que observen en el funcionament dels serveis de l'IVF, que constituïsca falta de qualitat en el servei prestat.
 
- Els suggeriments són les propostes formulades pels ciutadans, per a millorar la qualitat dels serveis de l'IVF, en particular aquells que poden contribuir a simplificar, reduir o eliminar tràmits o molèsties en les seues relacions amb l'administració.
 
Les queixes i suggeriments s'acompanyaren de quanta documentació es considere oportuna en relació amb el seu contingut.
 
En qualsevol cas, s'haurà d'indicar:
 
- Nom i cognoms.
 
- Domicili, a l'efecte de notificació i, en el seu cas, telèfon de contacte o correu electrònic.
 
- Fets i raons, en els quals es concrete amb claredat la queixa o exposició del suggeriment o motiu d'agraïment.
 
- Lloc i data.
 
- Signatura.
 
- Òrgan, centre o unitat administrativa a la qual es dirigeix. (Organisme: IVF)